Opieka wytchnieniowa

 

 

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego
Fundusz Solidarnościowy
Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021
Dofinansowanie: 51 408 zł
Całkowita wartość: 51 408 zł

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

Program jest realizowany w trzech formach:

1)  świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

  1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  2. ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,
  3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

2) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

  1. ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,
  2. w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody,
  3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

3) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

W roku 2021 ustalono  następujące limity:

  • limit 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego;
  • limit 14 dni dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego;

limit 20 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

 

W Gminie Rogoźno zadanie realizowane jest w formie opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

 

 

Accessibility